Onderwijs- en examenreglement

Goedgekeurd door het bestuur van de AMT – september 2008


Algemeen

 1. De Academie Muzikaal Talent (AMT) leidt zeer getalenteerde jonge musici op, in de leeftijd van 8 tot 20 jaar, met het doel hen zo te ontwikkelen dat zij toegelaten kunnen worden tot het conservatorium.
 2. De dagelijkse leiding berust bij de artistiek directeur. Deze wordt benoemd door het bestuur.
 3. Indien een leerling door zijn gedrag de goede naam van de AMT in opspraak brengt, is het bestuur gerechtigd de leerling, al dan niet na een waarschuwing, van de AMT te verwijderen.


Het onderwijs

 1. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs van de AMT, betalen de ouders academiegeld. De hoogte daarvan wordt ieder jaar vastgesteld door het bestuur. Het academiegeld moet voldaan zijn voor het begin van ieder semester. Na betaling heeft de leerling het recht om het onderwijs van dat semester te volgen. Indien, om welke reden dan ook, de leerling in de loop van het semester het onderwijs niet meer volgt, vindt er geen restitutie van gelden plaats.
 2. Het onderwijs van de AMT wordt in semesters aangeboden; ieder semester bestaat uit individuele hoofdvaklessen, theorie-onderwijs in groepsverband, uit ensemblespel en optredens.
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor pianobegeleiding door een correpetitor.
  Het onderwijs dat geboden wordt, vormt een samenhangend geheel.
  Onderdelen worden niet los aangeboden.
  Leerlingen volgen in principe al het geboden onderwijs.
 3. Naast het onderwijs, vermeld in art. 5, kan in ieder semester bijzonder onderwijs worden aangeboden zoals masterclasses, excursies, ensembleweekenden e.d.
 4. Het reguliere onderwijs wordt verzorgd door docenten, die zijn aangesteld door het bestuur. Deze docenten hebben bewezen over een uitstekende pedagogische, didactische bekwaamheid te beschikken. Het hoofdvak kan alleen gegeven worden door docenten, die aan een conservatorium les geven, dan wel daaraan les gegeven hebben.
 5. Iedere leerling krijgt een tutor toegewezen. Deze tutor begeleidt de leerling in zijn of haar ontwikkeling. De tutor onderhoudt nauw contact met de ouders, de docent en de artistiek directeur.
 6. Aan het eind van ieder semester krijgen de leerling en zijn ouders een voortgangsrapportage, opgemaakt door de artistiek directeur.
 7. Indien een leerling buiten de AMT aan een openbaar concert wil deelnemen, is hij verplicht daarover vooraf overleg te plegen met zij docent om daarvoor toestemming te krijgen. Deze docent kan zijn toestemming geven na overleg met de artistiek directeur.


Examens

 1. De AMT kent toelatings- en overgangsexamens.
 2. Leerlingen kunnen worden geplaatst nadat zij zich hebben aangemeld en vervolgens geslaagd zijn voor een toelatingsexamen. Het bestuur beslist over definitieve plaatsing.
 3. Bij het toelatingsexamen wordt getoetst of de kandidaatleerling beschikt over voldoende muzikaliteit en voldoende basis techniek.Ook wordt de motivatie getoetst en de wil om op te treden.
 4. Voorafgaand aan het toelatingsexamen overlegt de directeur met de docent die de kandidaat op dit toelatingsexamen heeft voorbereid.
 5. Aan het einde van ieder semester legt de leerling een examen af. Indien hij daarvoor slaagt wordt hij toegelaten tot het volgende semester.
 6. De directeur stelt het rooster van de examens vast. Iedere leerling is verplicht aan de examens deel te nemen.
 7. De kandidaat die examen gaat doen dient op de dag zelf in overleg met zijn docent een programma (in 5-voud) van 20 minuten bij de directeur in te leveren. Dit programma bestaat uit technische- en voordrachtstukken.
 8. Het examen is alleen toegankelijk voor de ouders of verzorgers van de (kandidaat)leerling en eventueel de docent die de kandidaat op het toelatingsexamen heeft voorbereid. De beraadslaging van de commissie is besloten.
 9. Met het afnemen van de examens wordt een commissie belast. Deze wordt benoemd door het bestuur van de AMT.
 10. De commissie bestaat uit tenminste vier leden: een onafhankelijke niet stemgerechtigde voorzitter en drie stemgerechtigde leden. De commissie, inclusief de voorzitter, bestaat altijd uit een even aantal leden. De leden worden geworven uit docenten/bestuursleden betrokken bij de AMT en/of buitenstaanders. Een academiedocent die een leerling heeft die toelatings- of overgangsexamen doet maakt altijd deel uit van de commissie.
 11. Alle stemgerechtigde commissieleden leggen direct na afloop van een examen hun bevindingen vast op een daartoe aan hen ter beschikking gesteld formulier. Per beoordelingscriterium geeft een lid een waardering. Vervolgens geeft ieder lid aan of de kandidaat geslaagd of gezakt is.
 12. De voorzitter neemt de formulieren in en maakt een samenvattend beoordelingsoverzicht per kandidaat. Bij eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen, stelt de voorzitter vast of de kandidaat geslaagd is of afgewezen.
 13. Over de kandidaat die is afgewezen overlegt de commissie of deze in aanmerking komt voor een herexamen. De uitslag van dit eventuele herexamen geldt dan als definitief.
 14. De kandidaat die definitief wordt afgewezen dient de studie te beëindigen.
 15. Aansluitend op de procedure, deelt de voorzitter van de commissie de uitslag aan de kandidaat mee, in aanwezigheid van de voltallige commissie. De kandidaat ontvangt een samenvattend beoordelingsoverzicht.
 16. De (kandidaat)leerling of diens ouders kunnen tegen de beoordeling van de commissie in beroep gaan bij het bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.