Skip to main content

Privacyverklaring

Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent, gevestigd aan Dorp 21, 3466 NE  Waarder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.academiemuzikaaltalent.nl
Dorp 21
3466 NE  Waarder
0348 – 50 24 09

De heer B. Vliegenthart is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent. Hij is te bereiken via info@academiemuzikaaltalent.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via E-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling als “Vriend”
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent) tussen zit. Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent gebruikt bedoelde computerprogramma’s niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevens: categorie/bewaartermijn/reden

 • Vrienden: personalia, NAW gegevens en bankgegevens/zolang de ‘vriendschap’ duurt/voor verzending van Magazine, jaarverslag en elektronische nieuwsbrief en voor inning van overeengekomen bedragen
 • Nieuwsbrief: personalia, e-mailadres/zolang als ingeschreven voor nieuwsbrief/voor verzending elektronische nieuwsbrief
 • Leerlingen, oud-leerlingen, docenten, docenten oud-leerlingen op de website: personalia, beeldmateriaal en evt. link naar persoonlijke website/oneindig/ten behoeve van de presentatie van de AMT via de website
 • Websitebezoekers die gebruik maken van het contactformulier: personalia, e-mailadres, telefoonnummer, NAW gegevens/zolang de communicatie duurt/voor secretariaatsdoeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons via E-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via E-mail.