Skip to main content

Opleiding

Over de AMT

“Wil je internationaal meetellen, dan moet je het onderwijs aan jong talent heel anders inrichten.” Met deze gedachte als uitgangspunt richtte harpiste Erika Waardenburg samen met haar echtgenoot Raoul Chênevert in 2003 de Academie Muzikaal Talent op.

Daar waar steeds meer bezuinigd werd op muziekonderwijs, door vakinhoudelijk steeds meer in te leveren en zelfs jong talent klassen op te heffen, besloten zij juist meer en breder muziekonderwijs aan jong talent aan te bieden.

Een unieke particuliere opleiding met persoonlijke aandacht voor jong muzikaal talent

De Academie Muzikaal Talent (AMT) is een opleiding die jong muzikaal talent voorbereidt op een succesvolle studie aan een conservatorium. De AMT is een kleine, particuliere school met maximaal 25 leerlingen. De AMT staat open voor alle instrumenten en vindt een gastvrij onderkomen in het Utrechts Conservatorium.

Uniek aan de jong talent opleiding van de AMT is het grote onderwijsaanbod. Naast de gebruikelijke hoofdvak- en theorielessen worden veel extra vakken en projecten aangeboden. Zo zingen de leerlingen elke zaterdag in het AMT-koor, worden regelmatig projecten georganiseerd als masterclasses, beeld- en geluidsopnames of samenwerking met een beroepsorkest (het Radio Filharmonisch Orkest). Gedurende het hele cursusjaar worden regelmatig concerten georganiseerd, zodat alle leerlingen podiumervaring kunnen opdoen. De AMT treedt daarbij nadrukkelijk naar buiten toe op en zoekt een breed publiek op. Tijdens deze concerten kunnen leerlingen zich van hun solistische kant laten zien, of in ensembles optreden. Ensemblespel vormt een van de belangrijkste speerpunten van de opleiding aan de AMT. Meerdere keren per jaar worden ensembledagen of -weekends georganiseerd, waarbij de leerlingen intensief gecoacht worden door ervaren docenten.

Alle AMT-docenten zijn ervaren in het lesgeven aan jong muzikaal talent. Zij zijn allen verbonden aan conservatoria, waardoor de aansluiting van AMT op beroepsopleiding optimaal is. De docenten werken op freelance basis, waardoor de AMT in staat is voor elke leerling de beste docenten te werven.

Individuele aandacht voor elke leerling is essentieel in de opleiding. Directeur Erika Waardenburg onderhoudt persoonlijk de contacten met de leerlingen en hun ouders. Daarnaast houdt zij samen met de docenten de muzikale ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten. Daartoe worden beide semesters overgangsexamens gehouden, waarbij de leerling zich presenteert voor een commissie van docenten.

De jonge leerling komt op deze manier in een veilige omgeving in aanraking met de verschillende aspecten die een toekomstig bestaan als professioneel musicus met zich meebrengt.

Groot percentage stroomt met succes door naar conservatoria

In de 15 jaar van haar bestaan is de AMT uitgegroeid tot een opleiding van nationale faam. Leerlingen vallen regelmatig in de prijzen bij jeugdconcoursen als het Prinses Christina Concours, Nederlands Vioolconcours en de Cellobiënnale. Ook bij internationale concoursen vallen AMT-leerlingen in de prijzen.

Van alle leerlingen is ruim 70% doorgestroomd naar (een vooropleiding van) een conservatorium. Ook onder deze oud-leerlingen bevindt zich een groot aantal laureaten van nationale en internationale concoursen. O.m. harpist Remy van Kesteren, violisten Tosca Opdam, Tim Brackman, Floor Le Coultre, Pieternel Tils, pianisten Anne Brackman en Jorian van Nee begonnen hun muzikale loopbaan bij de AMT. Inmiddels afgestudeerd, of nog studerend aan een conservatorium, zijn zij frequent op nationale en internationale podia te horen, hetzij als solist, hetzij in kamermuziekverband of als orkestmusicus.

Ouders en docenten weten hun weg naar de AMT steeds gemakkelijker te vinden. Door de goede prestaties van de leerlingen door de jaren heen, door een goede vindbaarheid op het internet en door enthousiaste verhalen van leerlingen en docenten heeft de naam van de AMT als top talent opleiding zich inmiddels wijd verspreid.

Onderwijsaanbod

Een cursusjaar bestaat uit twee semesters. Aan het eind van elk semester vinden overgangsexamens plaats voor hoofdvak en theorie.

Het onderwijsaanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Individueel hoofdvakonderwijs (19 uur/semester)
 • Correpetitie (6 uur/semester)
 • Koor, theorie en solfège (groepsles, 20 uur/semester)
 • Masterclass (1 uur/semester)
 • Ensemblespel
 • Optredens inclusief coaching

Aanmelding en toelating

Om tot de opleiding van de AMT toegelaten te worden, dien je een toelatingsexamen af te leggen in de vorm van een auditie. Je kunt je hiervoor aanmelden via dit aanmeldingsformulier.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier neemt Erika Waardenburg persoonlijk contact met je op.

Om aan de auditie te kunnen deelnemen dient vooraf examengeld ter hoogte van  € 50 te zijn overgemaakt.

Kosten

Voor het studiejaar 2022-2023 is de eigen bijdrage aan de AMT vastgesteld op € 975 per semester. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen bij fondsen om een deel van de ouderbijdrage te bekostigen. Directeur Erika Waardenburg kan hierin adviseren.

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement (HR) is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de AMT op 27 februari 2020 en is van kracht voor alle leerlingen met ingang van het semester 2019/2020-2. Dit huishoudelijk reglement vervangt het bestaande reglement, van kracht sinds augustus 2010.

Huishoudelijk reglement

 1. Aan- en afwezigheid
  Leerlingen worden geacht deel te nemen aan het onderwijs waarvoor zij zich hebben opgegeven.
  Afzeggen kan alleen in geval er sprake is van een zwaarwegende reden. De leerling zegt persoonlijk af bij de betreffende docent. Als de leerling meerdere keren gemaakte afspraken niet nakomt, dan zal een gesprek met de directeur plaatsvinden. De vraag zal zijn of de beperkte aanwezigheid van de leerling moet leiden tot de conclusie dat de leerling niet geschikt is om verder aan het onderwijs deel te nemen.
 2. Ouderbijdrage
  De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en is een bijdrage van de ouders in de kosten van de opleiding. De ouderbijdrage moet door de AMT ontvangen zijn voor vervaldatum factuur. De leerling heeft dan het recht om het onderwijs te volgen. Een leerling heeft geen recht op onderwijs als niet tijdig betaald is.
 3. Restitutie ouderbijdrage
  Indien een leerling zelf zijn studie beëindigt, leidt dat niet tot restitutie van de voor dat semester verschuldigde ouderbijdrage. Dat is ook het geval als de directie om haar moverende redenen besloten heeft dat de leerling het onderwijs moet beëindigen.
 4. Bijkomende kosten
  Om deel te nemen aan de auditie teneinde toegelaten te worden tot de opleiding, wordt een bijdrage ter bestrijding van de kosten gevraagd. Deze bijdrage moet voorafgaand aan de auditie zijn voldaan.
  b. Reiskosten die gemaakt worden om les te kunnen krijgen en om aan concerten van de AMT mee te doen worden niet vergoed door de AMT.
 5. Extra lessen
  De leerling kan zijn docent verzoeken om extra lessen. De docent zal in dat geval overleg plegen met de directeur. Indien extra lessen noodzakelijk blijken, wordt daarover een afspraak gemaakt tussen leerling en docent. Het hiermee gepaard gaande honorarium wordt door de leerling (lees: de ouders) rechtstreeks aan de docent voldaan.
 6. Deelname aan concoursen en andere buitenschoolse activiteiten
  Het deelnemen aan concoursen en/of andere buitenschoolse muzikale activiteiten waar de opleiding niet bij is betrokken, behoeft de instemming van de hoofdvakdocent als er sprake is van solistisch optreden.
 7. Kleding
  Bij publieke optredens draagt de leerling gepaste concertkleding. Nadere aanwijzingen kunnen gegeven worden door de directeur.
 8. Vergoedingen
  Optredens van de leerlingen worden regelmatig onder verantwoordelijkheid van de AMT opgenomen op video en/of audio. Deze opnamen worden de leerlingen ter beschikking gesteld. Zij mogen die gebruiken naar eigen inzicht.
  b. Wanneer van opnames als onder 8a omschreven een cd of dvd gemaakt en uitgebracht wordt, krijgen leerlingen en ouders een presentatie-cd. Door de AMT wordt de cd ingezet als promotiemateriaal. Bij verkoop van deze cd’s zijn de opbrengsten bestemd voor de AMT.
  c. Leerlingen worden geacht mee te spelen met concerten die door de opleiding zelf georganiseerd worden, dan wel in opdracht van derden. Deze concerten vallen onder de verantwoordelijkheid van de AMT. Leerlingen worden altijd begeleid door de directie of door docenten van de AMT. Met externe opdrachtgevers wordt een vergoeding afgesproken. Deze vergoeding geldt als extra inkomsten voor de AMT.
 9. Geluids-, foto- en video-opnames AMT
  De AMT gaat zorgvuldig om met geluidopnames, foto's en video's van de activiteiten van de leerlingen. Deze worden uitsluitend in het belang van hun opleiding gebruikt. De AMT vraagt bij toelating van nieuwe leerlingen steeds toestemming van de ouders/verzorgers voor het gebruik van geluidsopnames, foto's en video's van hun kind op de AMT-website, de digitale nieuwsbrief en op de sociale media accounts van de AMT (Facebook,Twitter). Individuele ouders/verzorgers of leerlingen kunnen te allen tijde aangeven wanneer zij bezwaar hebben tegen plaatsing van specifieke foto's of video's op internet.
 10. Aansprakelijkheid
  De AMT is niet aansprakelijk voor schade of letsel hoe dan ook toegebracht door of aan leerlingen als gevolg van deelname aan de opleiding.

Onderwijs- en examenreglement

Dit onderwijs- en examenreglement (OER) is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de AMT op 27 februari 2020 en is van kracht voor alle leerlingen met ingang van het semester 2019/2020-2.
Dit onderwijs- en examenreglement vervangt het bestaande reglement, van kracht sinds september 2008.
Het onderwijs- en examenreglement is een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs van de AMT.

Onderwijs- en examenreglement

 1. Algemeen
  1.1 De opleiding die gegeven wordt aan de AMT is beschreven in de notitie ‘Schets van de jongtalentopleiding van de AMT’ en is vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 27 februari 2020.
  1.2 De dagelijks leiding van de AMT berust bij de directeur.
  1.3 Het onderwijs vormt een samenhangend geheel. Onderdelen worden niet afzonderlijk aangboden.
  1.4 Als een leerling door zijn gedrag de goede naam van de opleiding in opspraak brengt, is het bestuur gerechtigd de leerling, al dan niet na een waarschuwing, van de opleiding te verwijderen.
  1.5 Docenten verrichten hun werkzaamheden op basis van een overeenkomst, waarin is opgenomen het te verrichten werk en de daarbij behorende spelregels, alsmede tegen welke vergoeding zij hun werk zullen verrichten.
  1.6 Hoofdvakdocenten zijn conservatoriumdocenten.
 2. Aanmelden
  2.1 Wie wil worden toegelaten, zal zich eerst moeten aanmelden. De aspirant leerling meldt zich aan met het aanmeldingsformulier dat via de website van de AMT is te downloaden.
  2.2 Tevens schrijft de aspirant leerling een motivatiebrief; hierin legt hij uit waarom hij naar een jongtalentopleiding wil en nog meer precies, waarom naar de jongtalentopleiding van de AMT. Beide ingevulde documenten worden tegelijkertijd per mail verstuurd naar de AMT.

 3. Auditie
  3.1 Na aanmelding en motivatiebrief te hebben ontvangen, beslist de directeur of nadere informatie over de aspirant leerling nodig is. Het opsturen van een dvd, een extra gesprek, of voorspelen bij een docent behoort tot de mogelijkheden. De aspirant leerling wordt hierover geïnformeerd. De directeur beslist vervolgens wie tot de auditie worden toegelaten. De kandidaten worden schriftelijk uitgenodigd.
  3.2 Om het niveau te kunnen beoordelen, wordt door de directeur een commissie samengesteld bestaande uit minimaal 3 stemgerechtigden.
  3.3 De auditie duurt 20 minuten. Het programma bevat technische en muzikale voordrachtstukken van verschillende stijlen. De aspirant leerling brengt het programma op papier in vijfvoud mee.
  3.4 Bij de auditie mogen ouders en de eigen docent aanwezig zijn. Indien gewenst kan men gebruik maken van de correpetitor van de AMT. Beoordeling en beraadslaging door de commissie is besloten.
  3.5 De commissie beoordeelt na afloop van het spel de aspirant leerling naar de volgende criteria op een daartoe door de directeur gegeven beoordelingsformulier: muzikaliteit, techniek en presentatie. Tevens geeft de beoordelaar aan of de aspirant leerling toegelaten kan worden tot de AMT. Hierna vindt een beraadslaging plaats. Onder leiding van de voorzitter dient de commissie te komen tot een gezamenlijk oordeel over de toelating.
  3.6 De aspirant leerling wordt binnengeroepen. Allen die bij het optreden aanwezig waren, zijn nu ook welkom. De voorzitter geeft een samenvatting van de beoordeling en geeft de uitslag van het commissieberaad ten overstaan van de volledige commissie en de kandidaat.
  3.7 De aspirant leerling en zijn ouders krijgen binnen twee weken een samenvatting van de beoordeling, ondertekend door de voorzitter van de commissie.
  3.8 Als de uitslag ‘geplaatst’ is, krijgen de ouders een brief waarin is opgenomen informatie over de start van de opleiding, financiële informatie, alsmede over de notitie ‘Schets van de jongtalentopleiding van de AMT’, het onderwijs- en examenreglement en het huishoudelijk reglement. De ouders wordt gevraagd in te stemmen met de reglementen en met de financiële verplichtingen. Een kopie van de brief ‘toegelaten tot de AMT’ dient voor akkoordgetekend te worden.
  3.9 Is de uitslag ‘toelaatbaar’, dan krijgen aspirant leerling en ouders binnen een week nadere berichten van de opleiding.

 4. Examens aan het einde van het semester
  4.1 Aan het einde van ieder semester wordt de vooruitgang in het hoofdvak getoetst. Tevens wordt de kennis van de muziektheorie getoetst.
  4.2 De toetsonderdelen bij de theorie zijn muziektheorie, solfège (schriftelijk en mondeling) en zingen. De volgende toetsingsmethode wordt gebruikt: opdrachten thuis maken, klassikaal schriftelijk opdrachten maken, horen en zingen aan de piano met de docent.
  4.3 Voor iedere leerling wordt een overzicht gemaakt van de behaalde resultaten. Dit overzicht krijgt de leerling. Tevens wordt meegedeeld in welke niveaugroep hij geplaatst is in het volgend semester.
  4.4 Toetsing van de ontwikkelingen in het hoofdvak geschiedt door een examencommissie van tenminste drie leden, die in meerderheid bestaan uit docenten en in minderheid uit externe deskundigen. Een van de commissieleden is in ieder geval de hoofdvakdocent van de leerling. De directeur stelt de commissie en het rooster van de examens samen.
  4.5 De leerling die examen gaat doen, stelt een programma samen van 20 minuten; het programma wordt in vijfvoud door de leerling meegenomen.
  4.6 Het examen is openbaar.
  4.7 De beoordelingscriteria voor de commissie zijn: muzikaliteit, vaktechniek en presentatie. Op een daartoe beschikbaar gesteld beoordelingsformulier leggen de commissieleden afzonderlijk hun bevindingen vast. Ieder commissielid geeft ook een inschatting van de mogelijkheid dat de leerling zal worden toegelaten tot een conservatoriumopleiding.
  4.8 Onder leiding van de voorzitter wisselen de leden hun beoordelingen uit en komen tot een conclusie over de kansen van de leerling om toegelaten te worden op een conservatorium. De resultaten van het theorie-examen worden hierbij betrokken.
  4.9 De kandidaat komt weer binnen en de voorzitter vat de beoordelingen samen, ten overstaan van de volledige commissie en eventueel andere aanwezigen.
 5. Beroep
  Iedere leerling heeft het recht in beroep te gaan tegen beslissingen die door de instelling zijn genomen.

Gedragscode docenten, leerlingen en ouders

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van de AMT in juni 2023.

Gedragscode docenten, leerlingen en ouders

 1. Algemene omgang

  De algemene gedragscode in de Academie Muzikaal Talent (AMT) is dat docenten, leerlingen, ouders/verzorgers elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen. Met respect wordt bedoeld het respectvol aanspreken van elkaar, aanvaardbare grappen, geen seksueel getinte, racistische of discriminerende opmerkingen die kwetsend of veroordelend voor de ander zijn.
  Er is altijd een gezagsverhouding docent en leerling. Leerlingen zijn op zoek naar grenzen en verwachten dat volwassenen die grenzen zullen aangeven. Docenten hebben hierin de rol van pedagogisch begeleider. Uitgangspunt is dat docenten actief rekening houden met de grenzen van de ander en op veilige manier en gepaste afstand van de leerlingen blijven. Directie en docenten moeten zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leerling zich veilig voelt. De verhouding is ongelijk, een leerling is hierin ondergeschikt aan een docent en is per definitie slachtoffer als er iets misgaat in deze situatie. Dat is zo in de les, maar ook daarbuiten. Een docent moet zich ervan bewust zijn dat een leerling zijn/haar gedrag anders kan interpreteren dan bedoeld. De sociale veiligheid van leerlingen en docenten is een belangrijk aspect van de kwaliteit van onderwijs. Deze gedragscode wordt jaarlijks in het bestuur besproken en is een vast onderwerp van gesprek met nieuwe docenten en ouders van aankomende leerlingen.

 2. Gedrag docenten
  • De docent bevordert de sociale veiligheid voor zijn of haar leerlingen;
  • docenten bewaken de professionele grenzen van het persoonlijke contact en zorgen ervoor dat er geen ongewenste vertrouwelijke situatie ontstaat;
  • de docent is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie ten opzichte van de leerlingen. Elke docent is zich ervan bewust dat zijn/haar uiterlijk voorkomen en zijn/haar gedrag van invloed is op het gedrag van leerlingen;
  • de docent maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie;
  • de docent spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan betrekking hebben op "lastig gedrag", probleemgedrag of grensoverschrijdend gedrag. In geval van veelvuldig en voortdurend lastig gedrag kan de AMT overgaan tot schorsing of verwijdering van de leerling. Dit is altijd ter beoordeling van de directeur van de AMT. Voor voorbeelden van deze diverse vormen van ongewenst gedrag wordt verwezen naar bijlage 1 (zie onderaan) van deze Gedragscode;
  • de docent is bekend met en handelt naar de bestaande protocollen, gemaakte afspraken, wettelijke regelingen en klachtenprocedure;
  • de docent raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van een leerling;
  • tijdens weekendactiviteiten gelden dezelfde gedragsregels als in de lessituatie. Tijdens deze activiteiten slapen jongens en meisjes gescheiden. Tijdens deze weekends zijn er steeds 2 docenten aanwezig;
  • docenten zorgen tijdens een-op-een-situaties dat zij zichtbaar zijn en dat er te allen tijde iemand kan binnenlopen;
  • docenten weten dat zij leerlingen in principe geen geheimhouding kunnen garanderen over zaken die de leerling wil vertellen. Bij signalen van seksueel misbruik, geweld, diefstal, racisme of een onveilige thuissituatie is de docent verplicht contact met de directeur van de AMT op te nemen. In onderling overleg wordt de verdere actie bepaald.
  • docenten hebben buiten het onderwijs geen contacten met een leerling/leerlingen, anders dan dat ze elkaar wel eens tegen kunnen komen. Er worden geen afspraken met leerlingen gemaakt buiten de onderwijs gerelateerde omgeving;
  • de docent behandelt ouders vriendelijk en correct, ook na een minder plezierige ervaring;
  • de docent praat met ouders niet over andere leerlingen van de school of andere ouders;
  • de docent spreekt ouders aan op ongewenst gedrag. Daarvan is sprake wanneer de ouder de docent respectloos in taal en gedrag benadert. In dit geval geeft de docent aan het gesprek te beëindigen. Na melding hiervan aan de directeur van de AMT organiseert deze een gesprek met de ouder waarin het ongewenste gedrag wordt besproken. Het bestuur van de AMT beslist vervolgens over vervolgstappen;
  • het niet nakomen van de regels van de Gedragscode door de docent kan aanleiding zijn tot het beëindigen van de relatie tussen AMT en de betrokken docent, zulks op basis van een bestuursbesluit.

 3. Gedrag leerlingen
  • De leerling gaat respectvol om met de AMT-omgeving: medeleerlingen, docenten, materiaal en het gebouw waar de lessen plaatsvinden;
  • de leerling kent de regels van de AMT en is in staat om gedrag te reguleren en regels en afspraken op te volgen;
  • de leerling draagt geen aanstootgevende kleding;
  • bij problemen zoekt de leerling contact met de docent, zodat de situatie snel kan worden opgelost.
  • de leerling is op de hoogte dat hij/zij in geval van ongewenst gedrag (zie onderaan bijlage 1 van deze Gedragscode) daarop door de docent kan worden aangesproken en dat bij voortduring van dit gedrag schorsing of verwijdering van de AMT kan volgen.
 4. Gedrag ouders
  • De ouder is respectvol in de omgang met andere ouders, leerlingen en docenten van de AMT;
  • de ouder staat achter de onderwijsaanpak en accepteert het beleid van de AMT;
  • de ouder kent de regels en afspraken van de AMT, zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en deze Gedragscode;
  • als er onvrede is richting de AMT, bespreekt de ouder dit met de docent of de directeur van de AMT, echter niet in het bijzijn van leerlingen. Daarnaast is de ouder terughoudend in het delen van zijn/haar onvrede met andere ouders. Indien er een verschil van mening tussen ouders en directie blijft bestaan, beslist uiteindelijk de directie.
  • wanneer de ouder wordt ingezet bij activiteiten van de AMT, conformeert deze zich aan het AMT-beleid en de regels en afspraken die docenten hanteren;
  • inhoudelijke gesprekken tussen ouder en AMT worden mondeling of telefonisch gevoerd en niet per mail. Mailberichten gebruikt de ouder voor informatieve doeleinden of het maken van afspraken;
  • de ouder bemoeit zich alleen met het gedrag van zijn eigen kind.

 5. Behandeling klacht
  Indien de directeur van de AMT de klacht over het gedrag van de leerling, ouder of docent niet naar tevredenheid heeft kunnen oplossen, dient deze dit voor te leggen aan het bestuur van de AMT.
  Het bestuur besluit vervolgens, al dan niet, een onafhankelijke derde in te schakelen teneinde een oplossing van de klacht te bereiken. Deze persoon heeft op geen enkele wijze enige relatie met de directeur of het bestuur van de AMT.
  De keuze zou in een dergelijke situatie kunnen vallen op een mediator of een specifieke inhoudsdeskundige.

  Bijlage 1

  Voorbeelden van “ongewenst gedrag”

  Lastig gedrag
  - zich niet aan de groepsregels houden;
  - elkaar op een vervelende manier aanraken;
  - spullen kwijtraken;
  - te laat komen.

  Probleemgedrag
  - brutaal, respectloos gedrag;
  - snel boos, gefrustreerd raken;
  - niet regelgevoelig zijn;
  - negatief sfeerbepalend gedrag.

  Grensoverschrijdend gedrag
  - heeft te maken met "door het lint gaan";
  - de leerling heeft geen controle meer over zijn emoties;
  - fysiek geweld;
  - oppositioneel gedrag;
  - stelen.